“පොඩි සාධූ” අපූරු ලෙස ආලෝකකරණය මුසුවූ ඡායාරූප පෙළක්…

විදේශික ජාතිකෙයකුෙග් කැමරා කාචයට හසුවූ මෙම අපූරු ඡායාරූප පෙළ අාලෝකකරණය සියුම් ලෙස යොදාගනිමින් විචිත්‍රවත් නිර්මාණයක් සිදුකිරීම සදහා කදිම නිදසුනකි.

No Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: